ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

There are no translations available.

Sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης - Γνωστοποιείται από την εταιρεία "Sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 15.06.2012 και ώρα 10.00 π.μ., στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αρ. 2, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) δέκα εννέα (19) μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 255.105.402 μετοχές, ήτοι το 96,36% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης υφίστατο η απαιτούμενη από το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, ήτοι η νόμιμη απαρτία των 1/5 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία απαιτείται, κατ΄ άρθρο 29 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της ημερησίας διάταξης και του 95% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία απαιτείται κατ΄ άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005 για τη λήψη απόφασης επί του θέματος 8 της ημερησίας διάταξης.

Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 255.105.402 μετοχές (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 96,36% του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους 255.104.902 υπέρ, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων και ποσοστό περίπου 96,36% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους 255.104.902 υπέρ, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων και ποσοστό περίπου 96,36% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011.

3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2012 έως 31.12.2012, ύψους έως του ποσού των 150.000 Ευρώ μικτά.

4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την εκλογή της εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εταιρική χρήση 01.1.2012 - 31.12.2012. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών θα καθορισθούν με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο.

5. Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της ημερησίας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους 180.722.408 υπέρ, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων και ποσοστό περίπου 68,27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Σε σχέση με το όγδοο θέμα της ημερησίας διάταξης, το οποίο κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκε ως έβδομο θέμα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων (ή ποσοστό 96,36% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, προς διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την υποβολή του άνω αιτήματος και τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων.

Δεν ελήφθησαν άλλες αποφάσεις ούτε διενεργήθηκαν ανακοινώσεις.

Sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης - Γνωστοποιείται από την εταιρεία "Sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 15.06.2012 και ώρα 10.00 π.μ., στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αρ. 2, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) δέκα εννέα (19) μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 255.105.402 μετοχές, ήτοι το 96,36% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης υφίστατο η απαιτούμενη από το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, ήτοι η νόμιμη απαρτία των 1/5 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία απαιτείται, κατ΄ άρθρο 29 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της ημερησίας διάταξης και του 95% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία απαιτείται κατ΄ άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005 για τη λήψη απόφασης επί του θέματος 8 της ημερησίας διάταξης.

Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 255.105.402 μετοχές (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 96,36% του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους 255.104.902 υπέρ, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων και ποσοστό περίπου 96,36% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους 255.104.902 υπέρ, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων και ποσοστό περίπου 96,36% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011.

3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2012 έως 31.12.2012, ύψους έως του ποσού των 150.000 Ευρώ μικτά.

4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την εκλογή της εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εταιρική χρήση 01.1.2012 - 31.12.2012. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών θα καθορισθούν με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο.

5. Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της ημερησίας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους 180.722.408 υπέρ, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων και ποσοστό περίπου 68,27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Σε σχέση με το όγδοο θέμα της ημερησίας διάταξης, το οποίο κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκε ως έβδομο θέμα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων (ή ποσοστό 96,36% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, προς διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την υποβολή του άνω αιτήματος και τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων.

Δεν ελήφθησαν άλλες αποφάσεις ούτε διενεργήθηκαν ανακοινώσεις