ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

There are no translations available.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
(ΠΡΩΗΝ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.")
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡ.ΓΕΜΗ .: 949501000)


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.” (πρώην «SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»), (η "Εταιρεία") και δυνάμει της από 28.09.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 05η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄ π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Σόλωνος αρ.10 Κολωνάκι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017, καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017, που έληξε.
  3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2018.
  4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
  6. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
  7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι επιθυμούντες να παραστούν στη Γενική Συνέλευση κ.κ. Μέτοχοι πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της παραπάνω καθορισθείσης για την Τακτική Γενική Συνέλευση ημερομηνίας να καταθέσουν στην Εταιρεία οποιαδήποτε αποδεικτικά της μετοχικής τους ιδιότητας έγγραφα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και να προσκομίσουν, εντός της αυτής προθεσμίας, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Αθήνα, τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνεδρίαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα λάβει χώρα την 23η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, όπως ορίζεται ανωτέρω.

 

 

 

Αθήνα, 28η Σεπτεμβρίου 2018

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο