ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΑΡ.ΓΕΜΗ .: 949501000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (η "Εταιρεία") και δυνάμει της από 5.06.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Σόλωνος αρ.10 Κολωνάκι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013, καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013, που έληξε.

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2014.

4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

6. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω λήξης της θητείας του.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι επιθυμούντες να παραστούν στη Γενική Συνέλευση κκ. Μέτοχοι πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της παραπάνω καθορισθείσης για την Τακτική Γενική Συνέλευση ημερομηνίας να καταθέσουν στην Εταιρεία οποιαδήποτε αποδεικτικά της μετοχικής τους ιδιότητας έγγραφα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και να προσκομίσουν, εντός της αυτής προθεσμίας, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Αθήνα, τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνεδρίαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα λάβει χώρα την 21η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, όπως ορίζεται ανωτέρω.

 

Αθήνα, 5η Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο