ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

Η Εταιρεία «SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ανακοινώνει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Ιωάννης Ρήγας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και Υπόχρεο Πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, γνωστοποίησε προς την Εταιρεία ότι η εταιρεία SCIENS INTERNATIONAL ACQUISITION I LTD, η οποία ελέγχεται από τον ίδιο και είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο προέβη την 29.03.2012 σε αγορά 827.668 μετοχών της «SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», συνολικής αξίας 171.632,36 Ευρώ.