ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

Η Εταιρεία «SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ανακοινώνει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Ιωάννης Ρήγας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και Υπόχρεο Πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, γνωστοποίησε προς την Εταιρεία ότι η εταιρεία SCIENS INTERNATIONAL ACQUISITION I LTD, η οποία ελέγχεται από τον ίδιο και είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο προέβη την 16.03.2012 σε αγορά 39.000 μετοχών της «SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», συνολικής αξίας 8.062,00 Ευρώ και την 19.03.2012 σε αγορά 58.290 μετοχών συνολικής αξίας 12.066,03 Ευρώ.