ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 21240/08/Β/90/16)

Σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία») δημοσιοποιεί  την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία έχει συγκληθεί για τις 15 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο ATHENS PLAZA που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αρ. 2 στην πλατεία Συντάγματος, κατόπιν εγγράφου αιτήματος για την προσθήκη όγδοου θέματος, το οποίο υπεβλήθη στις 25 Μαΐου 2012 από τη μέτοχο της Εταιρείας, «SCIENS INTERNATIONAL ACQUISITION I LTD». Τα θέματα της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από  01.01.2011 έως 31.12.2011, καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

2.         Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 –  31.12.2011, που έληξε.

3.         Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2012.

4.         Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.         Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

6.         Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

7.         Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

8.         Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατ’ άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση της παρούσας, η οποία αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.sciens.gr.), τίθεται στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας, ομοίως μέσω της ως άνω ιστοσελίδας της, αιτιολόγηση και σχέδιο απόφασης που υπεβλήθη στην Εταιρεία από την ως άνω μέτοχό της σχετικά με το προστεθέν όγδοο θέμα της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο