ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 21240/08/Β/90/16)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (η "Εταιρεία") και δυνάμει της από 23.05.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αρ. 2 στην πλατεία Συντάγματος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1.         Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από  01.01.2011 έως 31.12.2011, καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

2.         Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 –  31.12.2011, που έληξε.

3.         Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2012.

4.         Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.         Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

6.         Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

7.         Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 15.06.2012, ήτοι κατά την 10.06.2012 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 12.06.2012.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:

-     Την 26.06.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αρ. 2 στην πλατεία Συντάγματος, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ή και

-     Την 09.07.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αρ. 2 στην πλατεία Συντάγματος, σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης των ως άνω επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, ήτοι την 22.06.2012 και 05.07.2012 αντίστοιχα (Ημερομηνία Καταγραφής), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση των ως άνω επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, ήτοι την 23.06.2012 και 06.07.2012 αντίστοιχα.

Επίσης, οι ως άνω δικαιούμενοι μέτοχοι δύνανται να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση εξ’ αποστάσεως δια αλληλογραφίας μέσω της συμπλήρωσης σχετικών ψηφοδελτίων, τα οποία θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Υπόδειγμα ψηφοδελτίου θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.sciens.gr) από τις 25 Μαίου 2012.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, καθώς και τα έγγραφα και οι πληροφορίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α), (γ) και (δ) της παραγράφου 2β του άρθρου 26 του κ.ν. 2910/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.sciens.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, (Σόλωνος αρ. 10) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210 3392760.

Αθήνα, 23 Μαίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο