ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΑΡ.ΓΕΜΗ .: 949501000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (η "Εταιρεία") και δυνάμει της από 29.05.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ., η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Σόλωνος αρ.10 Κολωνάκι  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1.         Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από  01.01.2012  έως 31.12.2012, καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

2.         Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 –  31.12.2012, που έληξε.

3.         Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2013.

4.         Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.         Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

6.         Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Έγκριση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.

8.         Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι επιθυμούντες να παραστούν στη Γενική Συνέλευση κκ. Μέτοχοι πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της παραπάνω καθορισθείσης για την Τακτική Γενική Συνέλευση ημερομηνίας να καταθέσουν στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τους τίτλους των μετοχών τους ή τις βεβαιώσεις της ΕΧΑΕ περί δέσμευσης των μετοχών τους και να προσκομίσουν, εντός της αυτής προθεσμίας, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Αθήνα, τις αποδείξεις των ως άνω καταθέσεων, ως και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης των σχετικών βεβαιώσεων της ΕΧΑΕ λόγω της διαγραφής της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, οι επιθυμούντες να παραστούν στη Γενική Συνέλευση κκ. Μέτοχοι πρέπει εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας να προσκομίσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Αθήνα, οποιαδήποτε αποδεικτικά της μετοχικής τους ιδιότητας έγγραφα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνεδρίαση της A’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα λάβει χώρα την 10η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, όπως ορίζεται ανωτέρω.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και κατά την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η συνεδρίαση της Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα λάβει χώρα την 23η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, όπως ορίζεται ανωτέρω.

 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2013

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

________________________

Θεόδωρος Ρήγας