ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.)

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2012 - 31.03.2012 της Ανώνυμης Εταιρείας SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η "Εταιρεία"), κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η Εταιρεία γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της 05.04.2012 απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. και βάσει του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α. οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης από τη συνεδρίαση της 10.04.2012, επειδή οι ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2011 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας.

Παρότι η Διοίκηση της Εταιρείας καταβάλλει συνεχείς και επίπονες προσπάθειες για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της καθώς και της περιουσιακής της κατάστασης, το διαρκώς επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε. και η συνεχής απαξίωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεν παρέχουν προς το παρόν την δυνατότητα διαμόρφωσης σαφούς εικόνας αναφορικά με την ουσιαστική βελτίωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας κατά το 2012, ενώ επί της παρούσης δεν υπάρχει σχεδιασμός για την  αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.