ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

H εταιρία “SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” (στο εξής η «Εταιρία») ανακοινώνει σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των ν. 3556/2007 και 3340/2005 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο κ. Ιωάννης Ρήγας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, γνωστοποίησε στην Εταιρία ότι η εταιρία “SSSMF Cayman SI Holdings Ltd”, η οποία ελέγχεται από τον ίδιο μέσω του ελέγχου των εταιριών  “Sciens International Acquisition I Ltd”  και “SSSMF Cayman SI Guarantor Ltd” απέκτησε την 6.1.2012 από την εταιρία Plainfield Luxembourg S.AR.L. το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας SSI (Athens) Holdings II LLC, η οποία κατέχει 12.732.318 μετοχές της Εταιρίας, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 695.686 (Ευρώ 0,054 ανά μετοχή).  Σημειωτέον ότι ο έλεγχος των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις ως άνω μετοχές της Εταιρίας, ήτοι 4,81%, είχε ήδη περιέλθει στον κ. Ιωάννη Ρήγα ως ανωτέρω, κατά τα διαλαμβανόμενα στις από 16/12/2011 και 2/1/2012 ανακοινώσεις της Εταιρίας.