ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3461/2006

Σύμφωνα με το 'Αρθρο 24 του Ν. 3461/2006, ο κ. Ιωάννης Ρήγας και οι ελεγχόμενες από αυτόν εταιρίες “SCIENS INTERNATIONAL ACQUISITION I LTD”, “SSSMF CAYMAN SI GUARANTOR LTD” και “SSSMF Cayman SI Holdings Ltd”, γνωστοποιούν ότι την 6.1.2012 η εταιρία “SCIENS INTERNATIONAL ACQUISITION I LTD”, απέκτησε έμμεσα (μέσω του ελέγχου των εταιριών “SSSMF CAYMAN SI GUARANTOR LTD” και “SSSMF Cayman SI Holdings Ltd”) από την εταιρία Plainfield Luxembourg S.AR.L. το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας SSI (Athens) Holdings II LLC, η οποία κατέχει 12.732.318 μετοχές της εταιρίας “SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” (στο εξής η «Εταιρία»), έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 695.686 (Ευρώ 0,054 ανά μετοχή). Σημειωτέον ότι ο έλεγχος των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις ως άνω μετοχές της Εταιρίας, ήτοι 4,81%, είχε ήδη περιέλθει στα ανωτέρω πρόσωπα, κατά τα διαλαμβανόμενα στις από 16/12/2011 και 2/1/2012 ανακοινώσεις της Εταιρίας.