ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρία») κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν. 3556/2011 και κατόπιν γνωστοποιήσεων που έλαβε από τον κ. Ιωάννη Ρήγα και την εταιρία Sciens International Acquisition I Ltd. ανακοινώνει τα ακόλουθα σχετικά με τις από 15/12/2011 γνωστοποιήσεις του ιδίου και της εταιρίας SSSMF Cayman SI Holdings Ltd, οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και δημοσιοποιήθηκαν από την Εταιρία την 16/12/2011:

(α)   Ο κ.  Ιωάννης Ρήγας ελέγχει την εταιρία Sciens International Acquisition I Ltd., η οποία ελέγχει την εταιρία SSSMF Cayman SI Guarantor Ltd.

(β)   Η εταιρία SSSMF Cayman SI Guarantor Ltd ελέγχει την εταιρία SSSMF Cayman SI Holdings Ltd.

(γ)    Σύμφωνα με τις ως άνω από 15/12/2011 γνωστοποιήσεις (που δημοσιοποιήθηκαν από την Εταιρία την 16/12/2011), η εταιρία SSSMF Cayman SI Holdings Ltd κατείχε έμμεσα ποσοστό 26,68% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την 12/12/2011 δια του ελέγχου (i) των εταιριών SSI (Athens) Holdings I LLC και SSI (Athens) III Holdings, οι οποίες κατείχαν άμεσα ποσοστό 14,72% και 7,15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αντίστοιχα, και (ii) ποσοστού 4,81% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, που αντιστοιχεί σε 12.732.318 μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες ανήκουν στην εταιρία Plainfield Luxembourg S.A.R.L.

Συνεπώς, ο κ. Ιωάννης Ρήγας κατείχε το ως άνω ποσοστό 26,68% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την 12/12/2011 μέσω του ελέγχου των εταιριών Sciens International Acquisition I Ltd., SSSMF Cayman SI Guarantor Ltd.  SSSMF Cayman SI Holdings Ltd, SSI (Athens) Holdings I LLC και SSI (Athens) ΙΙΙ Holdings, κατά τα ανωτέρω.