ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

H εταιρία “SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” (στο εξής η «Εταιρία») ανακοινώνει σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των ν. 3556/2007 και 3340/2005 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο κ. Ιωάννης Ρήγας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και η ελεγχόμενη από τον ίδιο εταιρία “Sciens International Acquisition I Ltd” γνωστοποίησαν την 25.4.2012 στην Εταιρία ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της από 2.1.2012 δημόσιας πρότασης και της από 3.4.2012 σχετικής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αυτής, με την απόκτηση την 2.4.2012 από την “Sciens International Acquisition I Ltd” 17.473.668 μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,60% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας Ευρώ 3.669.470,28, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει ο κ. Ιωάννης Ρήγας στην Εταιρία ανέρχεται σε 176.186.087 δικαιώματα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66,64% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.  Τα ως άνω δικαιώματα ψήφου ελέγχονται από τον κ. Ιωάννη Ρήγα έμμεσα ως εξής:

1)        μέσω της Sciens International Acquisition I Ltd (η οποία ελέγχει τις εταιρίες SSSMF CAYMAN SI GUARANTOR LTD, SSSMF CAYMAN SI HOLDINGS LTD., SSI (ATHENS) HOLDINGS I LLC,  SSI (ATHENS) HOLDINGS II LLC και SSI (ATHENS) HOLDINGS III LLC) ελέγχονται 90.626.662 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,27% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας

2)        μέσω της SCIENS HELLENIC CAPITAL LTD. και της ελεγχόμενης από αυτήν Z.MAN (CYPRUS) LIMITED ελέγχονται 57.416.456 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 21,71% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας

3)         μέσω της SCP EXCHANGE MANAGEMENT Ltd. και της ελεγχόμενης από αυτήν SCP EXCHANGE Co. ελέγχονται 21.407.505 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,09% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και

4)         Μέσω της NIKH LLC ελέγχονται 6.735.464 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,54% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.