ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

Η Εταιρεία «SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ανακοινώνει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στα πλαίσια της υποβληθείσας υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς των μετοχών της Εταιρίας, στις 05.04.2012 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές:

  1. Ο κος Θεόδωρος Ρήγας, Γενικός Διευθυντής & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και Υπόχρεο Πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, προέβη σε πώληση 173.764 μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας 36.490,44 €.
  2. Ο κος Τσάμης Χρήστος, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας και Υπόχρεο Πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, προέβη σε πώληση 100.609 μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας 21.127,89 €.

Ο κος Βεντουράτος Γεώργιος, Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας και Υπόχρεο Πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, προέβη σε πώληση 283.271 μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας 59.486,91 €.